Výška mesačných poplatkov

ŠKOLNÉ

  • Číslo účtu - IBAN:      SK06 5600 0000 0097 0005 1002
  • Variabilný symbol:     Dátum narodenia dieťaťa, do poznámky Meno a priezvisko dieťaťa
  • Suma: 55 €

Prosíme uhrádzať do 20.v mesiaci.

Pri dochádzke dieťaťa  0x v mesiaci a neskoršieho nástupu do MŠ rodič hradí 10 € udržiavací poplatok. V prípade, že dieťa navštívi MŠ aspoň 1x v mesiaci, rodič hradí plnú čiastku 55 €. Školné sa neplatí počas letných prázdnin (júl, august).

Školné v Evanjelickej materskej škole pozostáva z položiek:

  • 30 eur školné
  • 25 eur ostatné režijné náklady

POPLATKY ZA STRAVOVANIE

  • Desiata - 0,38 €
  • Obed - 0,90 € + Réžia 0,40 € / 1 deň
  • Olovrant - 0,26 €
  • Spolu: 1,54 € + 0,40 € réžia = 1,94 € (uhradzané rodičom)

Za deti, ktoré navštevujú posledný ročník pred plnením školskej dochádzky rodič uhrádza stravné znížené o dotáciu zo štátu vo výške 1,20 €, čiže sumu 0,74 €.

Výška závisí od počtu strávenych dní dieťaťa v danom mesiaci v MŠ.

Na stravovanie platia stravovacie a prevádzkové predpisy. Stravovanie zabezpečuje Školská jedáleň Základnej školy na Tupolevovej 20, Bratislava - Petržalka. Aktuálny jedálny lístok možete pozrieť na tejto stránke. Kontakt na školskú jedáleň - 02 / 207 63 823.


Ústrižky o platbe stravy (šeková poukážka) je potrebné odovzdať pani učiteľke v triede vždy do 20. v mesiaci. Rodičia, ktorí platia stravu prevodom, zdokladujú platbu mailom do ŠJ do dátumu splatnosti.

V prípade nefunkčnosti internetovej stránky alebo jej časti kontaktujte prosím administrátora.